Asahi自然観スノーパーク

Asahi Shizenkan Snow Park
山形県

重要情報

標高差別
320m
(山頂: 760m)
面積
-1ha
リフト (コース)
4 (5)

情報

近く所

拡大